ความเป็นมาของห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านสร้าง

   ในปี   พ.ศ.   2522   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “กรมการศึกษานอกโรงเรียน”ขึ้นและได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย “การจัดตั้งสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2524” และได้ยุบรวมห้องสมุดประชาชนเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  และให้ดำเนินงานตามระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนว่าด้วยห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2529      โดยกำหนดให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของห้องสมุดประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านสร้าง ได้ก่อสร้างอาคารหลังปัจจุบัน ประมาณปี พ.ศ.2535 โดยใช้แบบแปลนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ปัจจุบันห้องสมุดประชาชนอยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านสร้าง บริหารงานโดยนางสุรางรัตน์ พ่วงพี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านสร้าง และ นายหรรษา ยิ่งยืน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ