โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดกิจกรรมจิตอาสา กศน. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้ายู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 4 มีนาคม 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมายให้ นายสุบิน   ผลอนุรักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
  เป็นประธานเปิด โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดกิจกรรมจิตอาสา กศน.
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”  ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้ายู่หัว รัชกาลที่ 10
และสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระปรมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน
รวมทั้งปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  และเป็นผู้มีความพอเพียง
ระเบียบวินัย สุจริต  จิตอาสา และพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น
และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนติที่ดี ผ่านกิจกรรมจิตอาสา
ณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น