ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบดับการศึกษาจั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับอำเภอเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

Read more

ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ภาคเรียนที่ 2/2563สำหรับ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more