เผยแพร่เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

เผยแพร่เอกสารการประเ

Read more

รางวัลผู้ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดตราด ในโครงการจิตอาสา ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ประจำปี 2565 กิจกรรมประกวดการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.9

Read more

โครงการ 2เมษา วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2565

                 วัน

Read more

พิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครูประจำกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่  23  ธันวาคม 

Read more