ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติหลักฐานของผู้สมัครเพื่อสรรหาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี

Read more