นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more

การจัดการศึกษาเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more

โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามมาตรฐาน ระดับอำเภอและจังหวัด

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

ประชุมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบริหารการศึกษาของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

พิธีปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทยรุ่นที่ 165/ปจ.2

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

การประชุมการสื่อสารนโยบายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค เพื่อพัฒนาแบบร่วมมือและบูรณาการ (REC) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

การพิจรณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more