กิจกรรมห้องสมุดเคลือนที่สำหรับชาวตลาด

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน “ถุงกระดาษ ฉลาดรู้”